Wvggz / aanpak personen verward gedrag

De Zeeuwse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van personen met zorgwekkend gedrag. Aanvullend op de interventies binnen de gemeenten, geven we op Zeeuws niveau onder andere vorm aan:

 • Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland;
 • Sociale opvangplaatsen;
 • Monitoring en advisering;
 • Passend vervoer voor personen met zorgwekkend gedrag in samenwerking met de partners in het arrondissement Zeeland/West-Brabant;
 • Regionale afstemming op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
 • Het inrichten van essentiële voorwaarden in de Wvggz, gericht op preventie van verplichte zorg en op verdere versterking van de samenwerking tussen het zorg, veiligheids- en sociaal domein;
 • Onderzoek naar en het vormgeven van effectieve interventies ten behoeve van de aanpak van personen met zorgwekkend gedrag.

Het CZW bureau ondersteunt en faciliteert gemeenten en ketenpartners bij het vormgeven van bovengenoemde ontwikkelopgaven en andere opgaven die zich bevinden op het snijvlak zorg- en veiligheid.

Samenwerking

In 2016 is er een landelijk Aanjaagteam en het Schakelteam ingesteld om te komen tot een sluitende persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Deze aanpak is afgelopen jaren verder uitgerold naar de regio’s. In 2020 is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) ingevoerd. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de Zeeuwse gemeenten samen met ketenpartners, aan de slag zijn gegaan met het inrichten van een samenwerkingsstructuur voor de uitvoering van ‘de aanpak personen verward gedrag’ en de ‘Wvggz’.

Sinds 2017 werken de Zeeuwse gemeenten, samen met ketenpartners uit het zorg, veiligheids- en sociaal domein aan een sluitende aanpak van personen met zorgwekkend gedrag. Met de komst van de Wvggz hebben de dertien Zeeuwse colleges B&W de Stichting Zorg-en Veiligheidshuis de opdracht gegeven tot het inrichten van één regionaal meldpunt: Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Vertoont iemand verward gedrag? Of gaat het niet goed met iemand en heb je het gevoel dat diegene meer of andere hulp nodig heeft dan dat de persoon nu al krijgt? U kunt dan een melding doen bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. Ga naar: Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland – Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland voor meer informatie.

Meldpunt zorgwekkende gedrag

Het Meldpunt is in de loop der jaren doorontwikkeld en bestaat inmiddels uit twee takken: het Meldpunt Niet-Acuut en het Meldpunt Wvggz:

 • Het Meldpunt Niet-Acuut:
  – De verwerking en de triage van de niet-acute zorgmeldingen van de politie (voor 2023 waren dit de E33 en E14 meldingen, vanaf 2023 zijn dit de i28-zorgformulieren);
  – De verwerking en de triage van de niet-acute meldingen die het Meldpunt ontvangt via het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag (0800-1205);
 • Het Meldpunt Wvggz:
  – De wettelijke taken van de Colleges B&W in het kader van de Wet verplichte GGZ (meldfunctie, triage, verkennend onderzoek, aanvraag voorbereiding zorgmachtiging).