Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving.

Vormen van huiselijk geweld

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze vormen van geweld komen voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

Rol van gemeenten

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. In de regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de doelstellingen van de Zeeuwse gemeenten vastgelegd. Op basis van een uitvoeringsprogramma werken we aan deze doelstellingen. CZW bureau heeft hierin een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende rol.