Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

De regiovisie én het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is vastgesteld door de Zeeuwse gemeenten. Het plan gaat over de periode 2019-2023 en beslaat drie actielijnen:

  1. Eerder en beter in beeld
    Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben, weten we beter hoe het slachtoffer en diens omgeving het beste kan worden geholpen.
  2. Stoppen en duurzaam oplossen
    Het geweld wordt zo snel mogelijk gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn betrokken (systeemgericht). Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen.
  3. Specifieke groepen
    Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht nodig. Het programma omvat een aantal extra acties rondom deze specifieke groepen.

Ieder jaar wordt het uitvoeringsprogramma verfijnd en bijgesteld op basis van de vorderingen en voortschrijdend inzicht.