Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is een nieuwe regiovisie én uitvoeringsprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. Het plan gaat over de periode 2019-2023 en beslaat drie actielijnen:
Eerder en beter in beeld;
Stoppen en duurzaam oplossen;
Specifieke groepen.
Hiermee sluiten we aan bij het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. De regiovisie en het uitvoeringsprogramma liggen ter vaststelling voor aan de Zeeuwse gemeenten. Ieder jaar zal het uitvoeringsprogramma worden verfijnd en bijgesteld op basis van de vorderingen en voortschrijdend inzicht. Meer informatie Saskia Ummels