Voorzieningen in Zeeland voor zwerfjongeren

Juvent is een zorgaanbieder voor de jongere, die beschikt over twee woonvoorzieningen: Het Foyer de Jeunesse in Vlissingen en het Jongerenhuis in Goes. Meer informatie.

In Terneuzen verzorgt Prokino de kleinschalige woonvorm ‘Kamers met Doorgroei’. Meer informatie.

Verder staan ook de reguliere opvangvoorzieningen open voor de doelgroep zwerfjongeren. Meer informatie.

Zwerfjongeren

Zwerfjongeren vormen een aanzienlijke groep kwetsbare jongeren in onze samenleving. Dé zwerfjongere bestaat echter niet. Het is een diverse groep. De praktijk laat zien dat deze groep jongeren in de regel kampt met een veelheid aan problemen: geen huisvesting, schulden, psychische problemen, verslavingsproblemen, justitiële problemen, vroegtijdige schoolverlating (geen startkwalificatie), geen werk en inkomen en geen stabiel/sterk sociaal netwerk (vrienden en familie). De complexiteit hiervan in combinatie met het – vaak –  ontbreken van adequaat aanbod en/of het versnipperde veld aan voorzieningen en het doorgaans zorgmijdende gedrag van deze jongeren, maakt herstel dikwijls een moeilijk proces. Afstemming en regie voor een gestroomlijnd en sluitend hulpaanbod is cruciaal.

Vanwege de complexiteit van het veld (verschillende financiers, verschillende beleidsvelden, een veelheid aan instellingen), ontwikkelingen binnen een aantal wettelijke kaders (Wet op de jeugdzorg, wijzigingen in Wmo en AWBZ) én de bijzondere problematiek zelf van zwerfjongeren is informatieuitwisseling en samenwerking op verschillende niveaus noodzakelijk.

De Zeeuwse gemeenten worden op basis van hun verantwoordelijkheden binnen de Wmo (jeugdpreventie, maatschappelijke opvang en OGGz) een steeds belangrijkere partner.
In Zeeland is nog geen sprake van een aparte integrale aanpak van zwerfjongeren. Het CZW Bureau levert een bijdrage vanuit de rijksmiddelen die ontvangen worden voor Maatschappelijke Opvang en faciliteert de opvangvoorzieningen voor zwerfjongeren. Daarnaast zet het CZW Bureau in op een steeds grotere rol van de gemeente van herkomst van de zwerfjongere. Het doel is om de jongere vroegtijdig te helpen met zijn problemen, zodat een vertrek uit de thuissituatie en het opvangen in een andere stad/regio niet meer nodig is.