CZW bureau

Het CZW bureau geeft vorm aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op verschillende beleidsterreinen. Dit doen we in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten.

Onze adviseurs en medewerkers zijn binnen het sociaal domein actief op diverse terreinen waaronder anti-discriminatie, huiselijk geweld en kindermishandeling, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, aanpak personen zorgwekkend gedrag en wet verplichte GGZ. Ook wordt uitvoering gegeven aan preventieactiviteiten zoals ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’, een regionale samenwerking op het thema Jeugd en Alcohol.

Organisatorisch is het CZW bureau ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).