Beschermd Wonen in Zeeland

Wat is Beschermd Wonen?
Beschermd Wonen is een wettelijke maatwerkvoorziening in de Wmo. De gemeente kan die toekennen aan inwoners die vanwege psychiatrische of psychosociale problemen zich tijdelijk niet op eigen kracht kunnen handhaven in de maatschappij.

De toegangsorganisatie van uw gemeente beoordeelt of iemand voor deze voorziening in aanmerking komt. Bij die beoordeling wordt gekeken naar voorgeschiedenis, diagnose en samenhangende problemen, maar ook naar mogelijkheden tot verbetering in het eigen netwerk en de eigen woonomgeving. Soms is het nodig om tijdelijk in een voorziening te verblijven waar 24 uurs toezicht aanwezig is.

Waar Beschermd Wonen in Zeeland?
In Zeeland kan Beschermd Wonen worden georganiseerd in de eigen woning of in een voorziening die daarvoor speciaal is ingericht. De maatwerkvoorziening in de Wmo is altijd gericht op herstel en weer terugkeren naar zelfstandigheid. U vindt hier een overzicht van organisaties in Zeeland die beschermd wonen aanbieden. Alleen deze organisaties leveren in Zeeland Beschermd Wonen zoals de Wet het bedoelt. Zij zijn hiervoor door de Zeeuwse gemeenten gecontracteerd. De gemeente bepaalt in overleg met de klant waar deze het beste kan verblijven.

Voor inwoners die aangewezen zijn op meer langdurige of zelfs blijvende zorg, is een beroep op de Wlz (Wet Langdurige Zorg) mogelijk. Een aanvraag hiervoor kan worden gedaan bij het CIZ (Centraal Orgaan Indicatiestelling Zorg).

Andere hulpvragen ?
Beschermd Wonen is niet hetzelfde als Maatschappelijke Opvang. Deze is gericht op hulp bij tijdelijke dakloosheid en allerlei persoonlijke problemen die daarmee samenhangen.

Zoekt u Veilige Opvang vanwege huiselijk geweld of dreiging daarvan? Dan kunt u hier lezen wie in Zeeland u hierbij kan helpen.

Bent u op zoek naar informatie of hulp bij zorgwekkend of verward gedrag van iemand in uw omgeving of die u kent? U kunt gratis en 24/7 bellen met het landelijke nummer 0800-1205. Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Voor Zeeland kunnen bellers terecht bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. U wordt daar verder geholpen.

Een melding bij het meldnummer kan het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken. Voor acute psychische nood is de crisisdienst van Emergis beschikbaar, altijd via uw huisarts of de Huisartsenpost.

Samenwerking in Zeeland
De Zeeuwse gemeenten werken samen in de organisatie van Beschermd Wonen in de provincie. Daarvoor zijn gemeenschappelijke afspraken neergelegd in de Regiovisie Beschermd Wonen Maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025. Het CZW Bureau heeft daarin een aandeel. Zo is het CZW Bureau (namens de Zeeuwse gemeenten) verantwoordelijk voor de inkoop, de bekostiging en het contractbeheer bij de organisaties die in Zeeland Beschermd Wonen aanbieden. Ook adviseert vanuit CZW Bureau een onafhankelijke deskundige de toegangsorganisaties, en verzorgt het bureau de monitoring van gegevens.