De visie van “Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid” (GSV) staat centraal in de Regiovisie ‘Voor een toekomst zonder geweld’ 2019-2023 van de Zeeuwse gemeenten.

Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (GSV) is ontwikkeld met behulp van de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanpak van structurele onveiligheid tussen mensen in afhankelijkheidsrelaties.

In deze aanpak zijn twee onderdelen van belang: De focus op veiligheid en de fase van herstel.

  • De focus op veiligheid: het werken aan de risicofactoren die ervoor zorgen dat het tussen mensen steeds opnieuw onveilig is, heeft pas zin als eerst het onveilige gedrag wordt gestopt. Pas als er gezorgd is voor directe veiligheid, krijgen de betrokkenen ruimte in hun hoofd om aan de slag te gaan met de onderliggende problemen. Zolang het onveilige gedrag voortduurt is de toxische stress veel te hoog om tot gedragsverandering te kunnen komen.

De onderstaande afbeelding brengt de fasen van GSV in beeld.

Aanpak fasen

Het doorlopen van alle fasen duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar en het doorbreken van het patroon van structurele onveiligheid vraagt om samenwerking tussen direct betrokkenen en professionals én van de professionals onderling. Uit alle evaluaties van calamiteiten, de rapportages van het Toezicht Sociaal domein en de cohortstudies van het Verwey Jonker Instituut weten we inmiddels wat nodig is om de aanpak van structurele onveiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties succesvol te laten zijn:

  • Een gezamenlijke visie op Veiligheid en focus op Veiligheid
  • Eenduidigheid in taal
  • Helderheid over proces- en casusregie (in aansluiting op de Zeeuwse Regiekaart en overige afspraken die hier over zijn)
  • Op hetzelfde moment samen werken aan dezelfde veiligheidsvoorwaarden en –afspraken

Meer over het gefaseerd samenwerken aan veiligheid in deze video: Visie op Veiligheid (Veilig Thuis en Augeo Foundation)