Transformatiefonds Ambulantisering GGZ Zeeland

Direct naar het aanvraagformulier Transformatiefonds Ambulantisering GGZ


Transformatiefonds voor Ambulantisering en Extramuralisering van de GGZ in Zeeland
Vanaf 2019 stort de Rijksoverheid extra geld in het Gemeentefonds. Deze middelen, die oplopen tot jaarlijks 95 miljoen euro per jaar, zijn specifiek bedoeld om het “Hoofdlijnenakkoord” over de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kracht bij te zetten. Het Rijk (Ministerie van VWS) sloot dit akkoord in 2018 met Aedes, Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke GGZ-brancheorganisaties en landelijke cliëntenorganisaties zoals MIND. In 2019 werd het Hoofdlijnenakkoord (HLA) ook ondertekend door de VNG. Voorwaarde hiervoor was dat het Rijk structureel zou bijdragen aan de kosten die gemeenten in Nederland moeten maken om tegemoet te komen aan de doelstellingen van dit akkoord. In gemeenten gaat het met name om middelen voor de verbetering van ambulante hulpverlening aan burgers met een psychiatrische aandoening of kwetsbaarheid.

Wat staat er in het Hoofdlijnenakkoord?
In het Hoofdlijnenakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het terugdringen van wachttijden, het verlichten van de arbeidsmarktproblematiek en de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ. Ook moet er in de gemeenten werk gemaakt worden van de gedeelde ambitie op het gebied van ambulantisering – minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis. Om te komen tot passende zorg en ondersteuning zijn in het akkoord ook afspraken gemaakt hoe om te gaan met de raakvlakken met andere domeinen zoals het sociaal domein en de Wet langdurige zorg (Wlz). De ondertekenaars willen opnamen in een psychiatrische kliniek waar mogelijk voorkomen, de duur van de opname bekorten, en er vooral aan bijdragen dat mensen met grote psychiatrische problemen zoveel mogelijk worden geholpen in hun eigen omgeving, liefst in hun eigen woning. Daarnaast moet de toegang tot psychiatrische hulpverlening en behandeling laagdrempeliger en sneller worden voor wie dit nodig heeft.

Uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord in Zeeland
In de provincie Zeeland wordt ieder jaar een bedrag van omstreeks 2 miljoen euro toegevoegd aan de middelen die de centrumgemeente Vlissingen ontvangt voor de bekostiging van beschermd wonen.  Daarnaast ontvangen de dertien Zeeuwse gemeenten kleinere bijdragen binnen hun eigen uitkering uit het Gemeentefonds.
In de jaren 2020 en 2021 is bij de centrumgemeente 4 miljoen euro beschikbaar. Besloten is om dit bedrag te bestemmen voor de vorming van een Zeeuwse “Transformatiefonds.”
Met de vorming van dit Fonds beogen we vooral een stevige impuls voor transformatie van de GGZ in Zeeland. De middelen die het Rijk verstrekt worden beschikbaar gesteld voor (met name) de ambulantisering van geestelijke gezondheidszorg. De GGZ moet in zijn algemeenheid beter bereikbaar, sneller inzetbaar en effectiever worden voor burgers die op deze zorg zijn aangewezen. Initiatieven vanuit het Fonds moeten aan deze doelstellingen bijdragen.

Waarom een Transformatiefonds?
Het Transformatiefonds spitsen wij toe op het Zeeuwse Versnellingsprogramma bij de landelijke Meerjarenagenda Opvang en Bescherming. Het is daarmee nadrukkelijk niet (uitsluitend) bedoeld voor beschermd wonen en kan ook niet worden gezien als een aanvulling op de reguliere bekostiging. Voorwaarden en doelstellingen voor het Fonds zijn zodanig omschreven dat zij aansluiten op de Versnellingsagenda. Daarin staan preventieve acties, samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeenten, opvang van psychiatrische patiënten in eigen wijk of omgeving en extramuralisering van cliënten centraal. Het beschermd wonen is binnen dit alles wel een belangrijk aandachtsgebied en een groot deel van de huidige middelen is hierin belegd. Het Transformatiefonds kan hier bijdragen aan verdere ontwikkeling van tussenvoorzieningen, verbetering van samenwerking, beschikbaar krijgen van meer aangepaste woonruimte, voorkoming of verkorting van het verblijf in beschermd wonen, en oplossingen voor de maatschappelijke opvang, bemoeizorg of de zorg voor personen met onbegrepen gedrag. Kortom: het op gang krijgen van beweging door ondersteuning van slimme en innovatieve projecten.

In het Transformatiefonds wordt een deel van de centrumgemeentemiddelen gebundeld en gelabeld voor transformatie en innovatie. Aangezien de extra middelen structureel zijn, zullen deze doorwerken ook nadat de decentralisatie van centrumgemeentemiddelen in gang is gezet. Dat brengt duurzame resultaten binnen bereik. Het Fonds kan initiatieven meerjarig ( maximaal 3 jaar) ondersteunen. De meerwaarde hiervan achten wij groot.
In het Transformatiefonds is samenwerking tussen verschillende partijen een voorwaarde. Dit brengt bijvoorbeeld uitvoering van onderdelen van de Zeeuwse samenwerkingsagenda tussen CZ en de gemeenten binnen bereik. Ook kan het bijdragen aan stevige samenwerking, lokaal of bovenlokaal, tussen dienstverleners en andere partijen in de ondersteuning van cliënten.
Zowel gemeenten als dienstverleners kunnen aanvragen doen, maar bij voorkeur samen met anderen. Daarbij is commitment aan het project essentieel. Hierop zal worden gemonitord. Het kan bijvoorbeeld tot uiting komen in cofinanciering of inzet van personeel.

Beoordeling
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor het Transformatiefonds. Deze commissie staat los van de bestaande overleg- en besluitvormingsorganen. Het college van Vlissingen beslist over toekenning op basis van de uitgebrachte adviezen.

Vergaderdata adviescommissie 2021
Maandag 11 januari (week 2)
Maandag 22 maart (week 12)
Maandag 31 mei (week 22)
Maandag 23 augustus (week 34)
Maandag 11 oktober (week 40)
Maandag 13 december (week 50)
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 21 dagen voor de eerstkomende vergadering.

Samenstelling adviescommissie
De leden van de adviescommissie zijn benoemd door burgemeester en wethouders van Vlissingen.
De commissie bestaat uit:
–        Mevrouw A. Velthuis (Burgh-Haamstede) – voorzitter
–        De heer F. Bordui (’s-Heer Hendrikskinderen)
–        De heer P. de Doelder (Middelburg)
–        De heer J. de Graaf (Ellewoutsdijk)
–        De heer R. de Ridder (Oostburg)
–   vacature

Met de commissie kan door aanbieders of derden niet rechtstreeks worden gecommuniceerd. Alle informatie kan worden verkregen bij het CZWbureau, dat het secretariaat van het Transformatiefonds uitvoert.