Projectleider Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

SWVO is op zoek naar een Vacature Projectleider Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming regio Zeeland (32 tot 36 uur per week).

De 13 gemeenten in Zeeland werken intensief samen binnen de Zeeuwse Samenwerking in het Sociaal Domein (ZSSD). Er zijn daarbinnen vier pijlers: ‘Gezondheid’, ‘Jeugd’, ‘Maatschappelijke ondersteuning’ en ‘Sociale veiligheid’. Deze worden in samenhang ontwikkeld, aangestuurd en ondersteund door een integraal programmateam. Het programmateam werkt intensief samen met het CZW bureau. Hier hebben de Zeeuwse gemeenten beleidsondersteunende en -uitvoerende taken belegd op de diverse terreinen rond maatschappelijke opvang en sociale veiligheid en het Discriminatie.nl Zeeland. Het programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling maakt hier onderdeel van uit. Vanuit de beleidspijlers Jeugd en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een vacature ontstaan voor een  Projectleider Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming regio Zeeland (32 tot 36 uur per week).

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 0-100

Het landelijke programma ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ richt zich op situaties waar sprake is van ontwikkelingsbedreigingen en/of zorgen zijn over de veiligheid in gezinnen en huishoudens. De huidige jeugd- en gezinsbeschermingsketen is complex georganiseerd met veel betrokken organisaties zoals lokale (wijk)teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële partners zoals Politie, OM en Reclassering. De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan en/of werken langs elkaar heen, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming niet op tijd geboden kan worden of tekort kan schieten. Ook richt de zorg zich nog teveel op het kind, in plaats van dat we ervoor zorgen dat ouders de hulp ontvangen die nodig is. Het Toekomstscenario heeft tot doel om sneller betere, integrale hulp te bieden aan gezinnen en huishoudens. De aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling, het programma Geweld hoort nergens thuis, Scheiden zonder Schade en de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop zijn onderdeel van en geïntegreerd in het Toekomstscenario.

In verschillende gemeenten in Zeeland zijn vanaf 2020 proeftuinen in het kader van het Toekomstscenario uitgevoerd. We hebben daaruit lessen geleerd die we, nu als ‘beproevende regio’, willen vertalen naar een regio-breed plan van aanpak. Daarnaast willen we de visie op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling actualiseren, in lijn met de doelstellingen van het Toekomstscenario.

De functie

Voor deze doorontwikkeling zijn wij op zoek naar een projectleider voor de volgende taken:

 • Het organiseren en begeleiden van (visie)gesprekken met alle betrokkenen en het begeleiden van de uitwerking van inhoudelijke vraagstukken over de nieuwe manier van ondersteuning aan gezinnen en huishoudens.
 • Samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties een plan van aanpak opstellen om de ideeën in lijn met het Toekomstscenario, als beproevende regio, te ontwikkelen en implementeren. Je volgt hierbij de landelijke ontwikkelingen en verwerkt deze in het Zeeuwse plan van aanpak.
 • Bevorderen van het leren van elkaar en het formuleren van kenmerken van het nieuwe vakmanschap dat hiervoor nodig is. De nieuwe manier van werken bestaat uit transparantie, duurzame betrokkenheid, gezamenlijke analyse en planvorming, tijdig samenhangende hulp en bescherming en de juiste informatie op het juiste moment.
 • Zorgdragen voor het integreren en borgen van de werkende elementen van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (o.a. gefaseerd samenwerken aan veiligheid, MDA++, traumasensitief werken) en van de elementen uit Veiligheid Voorop in het licht van het Toekomstscenario.
 • Samen met de betrokken partners een nieuwe regiovisie voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland schrijven. Deze wordt vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten.
 • Aandacht besteden aan de verbinding met het brede sociaal domein en de volwassen GGZ en aansluiten bij de ontwikkeling van de vorming van sterke lokale teams en bij de veiligheids-en justitiële partners.
 • Organiseren van periodieke bijeenkomsten met gemeenten en uitvoeringspartijen om de verbinding tussen de lokale uitvoeringspraktijken en het regionale plan van aanpak te realiseren.

Functie-eisen

Als projectleider heb je ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een hoge mate van sensitiviteit, oftewel oog voor de verschillende belangen en voor de omgeving. Daarnaast ben je communicatief en redactioneel goed onderlegd, kun je goed organiseren en weet je hoe je onderhandelt voor het beste resultaat. Je bent een stevige manager die vasthoudt aan de koers, flexibel kan zijn wanneer nodig en mensen weet te motiveren. Tot slot herken je jezelf in het volgende: verbindend, analytisch, samenwerkend, proactief, eigen visie en doelgericht.

Voor deze functie breng je verder de volgende kennis en ervaring mee:

 • Minimaal hbo+/academisch denk- en werkniveau.
 • Kennis van en ervaring met het oplossen van organisatorische vraagstukken.
 • Kennis met en ervaring van het werkveld (aanpak huiselijk geweld en gedwongen kader) is een pré.
 • Je weet organisaties te verbinden en bent in staat verschillende partijen bij elkaar te brengen, belangen op tafel te krijgen en tot gezamenlijke afspraken te komen.
 • Je schakelt makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau.
 • Je bent communicatief, enthousiast, oplossingsgericht en denkt in kansen.

Opdrachtstructuur

Formeel opdrachtgever van de projectleider is de stuurgroep Toekomstscenario Zeeland. Dit bestuurlijk platform bestaat uit een bestuurlijk vertegenwoordiger van de 13 gemeenten (opdrachtgever en eindverantwoordelijk) en bestuurders van de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de drie Gecertificeerde Instellingen die in Zeeland actief zijn: Jeugdbescherming West, William Schrikker Jeugdbescherming en het Leger des Heils Jeugdbescherming.

Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt bij de programmamanager Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein en Jeugdhulp Zeeland, in nauwe afstemming met de beleidsmedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De functie is belegd bij het CZW bureau.

Ons aanbod

Het betreft een tijdelijke functie voor de periode vanaf 1 augustus 2024 tot en met 31 december 2025.  De functie is ingedeeld in schaal 10a ( max € 5621,-  36 uur). De mogelijkheid tot detachering is bespreekbaar. Het is ook mogelijk om op basis van een overeen te komen uurtarief op ZZP-basis op deze vacature te reageren.

Tevens een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit kun je bijv. inzetten om verlof of een fiets te kopen, een vergoeding voor het woon-werkverkeer en de mogelijkheid om thuis te werken voor en gedeelte van de werktijd en je krijgt de beschikking over een mobiele telefoon en laptop.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margreet van Heest, (mvanheest@borsele.nl of 06-21175400) of Saskia Ummels (s.ummels@czwbureau.nl).

Sollicitatie

Sollicitaties kunnen vóór 21 juni 2024 gestuurd worden ter attentie van Gerrie de Reiger (info@czwbureau.nl) . De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op woensdagmiddag 26 juni bij het CZW bureau in Goes.