Zeeuws Registratiesysteem Opvang

Cliënten die in Zeeland gebruik maken van voorzieningen die gerelateerd zijn aan Maatschappelijke Opvang, waaronder ook preventieve voorzieningen en de nazorg, worden geregistreerd in een centraal registratiesysteem.

 

Het doel van het registratiesysteem is om een betere inschatting te kunnen maken van de zorgbehoefte van de doelgroep en om daarmee gerichte instroom en doorstroom van deze groep te bevorderen.

 

In eerste instantie worden relevante gegevens van de groep dak- en thuislozen en zwerfjongeren geregistreerd. Het registratiesysteem is een centrale database die gevoed wordt door vijf deelnemende partijen (Juvent, Emergis -MO Zeeland-, Leger des Heils Zuidwest Nederland en het Meld- en actiepunt Bemoeizorg -GGD Zeeland-). Het convenant dat hiervoor door partijen is ondertekend, is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Op een later tijdstip zal het registratiesysteem worden uitgebreid zodat ook andere zorgaanbieders en partijen gegevens kunnen aanleveren.

 

Het CZW Bureau heeft dit Zeeuwse registratiesysteem ondergebracht bij een onafhankelijke partij, de GGD Zeeland.

 

Meer informatie: Jacco van Damme