Beschermd Wonen in Zeeland

Mensen die vanwege ernstige psychiatrische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om zich zelfstandig in de samenleving te handhaven en (mede daardoor) een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen, kunnen een beroep doen op beschermd wonen (BW). Als hun aanvraag wordt toegekend, kunnen zij gedurende bepaalde tijd verblijven in een voorziening waar bescherming en toezicht wordt geboden, zo nodig op 24/7 basis.


Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening in de Wmo. Wie hiervoor in aanmerking wil komen meldt zich bij de gemeente waar men woont of waar men verblijft. In de praktijk kan men terecht bij de gemeentelijke Wmo-toegangsorganisatie. Klik hier voor een overzicht per gemeente in Zeeland. Ook instellingen of verwijzers zoals huisartsen, psychiaters of eerstelijns-psychologen kunnen – namens hun cliënt – een melding doen. Beoordeling van een aanvraag vindt plaats volgens de toegangsregeling beschermd wonen Zeeland 2020 en aan de hand van een hiervoor vastgesteld afwegingskader.


Alle Zeeuwse gemeenten werken vanaf 2020 samen in een gezamenlijke toegang voor beschermd wonen. Het proces van aanmelding, onderzoek en besluit is centraal geregeld. Het CZWbureau beheert hiervoor de ‘Centrale Voordeur’.


Beschermd wonen biedt ondersteuning, maar is geen behandeling. Behandeling voor psychiatrische problemen wordt geboden door een psychiater of psycholoog. De behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar.


Voor wie kan worden vastgesteld dat men vanwege een psychiatrische aandoening blijvend op bescherming en toezicht is aangewezen, kan de Wlz worden ingeroepen (Wet Langdurige Zorg). Een aanvraag hiervoor wordt gedaan bij het CIZ. Lees hier een uitvoerige toelichting op de aanvraag bij de Wlz voor psychiatrische aandoeningen.

In de submenu's aan de linkerkant van deze pagina vindt u meer informatie over aanbieders, vormen van beschermd wonen, beschermd wonen met een persoonsgebonden budget, landelijke toegankelijkheid en vertegenwoordiging en belangenbehartiging van cliënten.  

Vragen of klachten?


Voor alle vragen die betrekking hebben op beschermd wonen kan contact worden opgenomen met het CZWbureau: info@czwbureau.nl of 0113-397171 (maandag t/m donderdag 9.00-16.30 uur).


Het CZWbureau is ook het adres voor vragen of eventuele klachten over de uitvoering van beschermd wonen. Het bureau neemt deze in ontvangst namens de centrumgemeente Vlissingen.


Wij nemen alleen niet-anonieme klachten in behandeling, die via email bij ons bureau zijn ingediend. Overigens zullen deze strikt vertrouwelijk en met inachtneming de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.